2.1. - ИНСТИТУТ ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА

София 1784, бул. "Цариградско шосе" 72


Тема 2.1.1. ПОЛУПРОСТИ АЛГЕБРИ НА ЛИ И ПРИЛОЖЕНИЯ

SEMISIMPLE LIE ALGEBRAS AND THEIR APPLICATIONS

Лектор:

Проф. дфн В. С. Герджиков

Prof. DSc Vladimir Gerjikov

Тел. 979 5638

E-mail: gerjikov@inrne.bas.bg

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Курсът е предназначен за докторанти и магистри по научната специалност 01.03.01 "Теоретична и математическа физика". Неговата задача е да изложи теорията на полупростите алгебри на Ли с цел докторантът да може свободно да работи с техните базиси на Картан-Вайл, както и да усвои основните понятия: корневи и теглови системи, свойства и построяване на крайномерните неприводими представяния. Следващата цел е построяването на градуирани алгебри на Ли и свързаните с тях алгебри на Кац-Муди. Тези знания са основни в редица раздели на съвременната теоретична физика. На тях се базират съвременните подходи към безкрайномерните напълно интегрируеми Хамилтонови системи, към редица актуални проблеми на квантовата механика и статистическата физика и др.

Тема 2.1.2. ТЕОРИЯ НА СОЛИТОНИТЕ И ТЕХНИТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

SOLITON THEORY AND THEIR INTERACTIONS

Лектор:

Проф. дфн В. С. Герджиков

Prof. DSc Vladimir Gerjikov

Тел. 979 5638

E-mail: gerjikov@inrne.bas.bg

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Курсът е предназначен за докторанти и магистри по научната специалност 01.03.01 "Теоретична и математическа физика". Неговата задача е да изложи метода на обратната задача в теория на разсейването за решаване на нелинейни еволюционни уравнения от солитонен тип. Като примери за тези уравнения могат да служат нелинейното уравнение на Шрьодингер и уравнението на синус-Гордон, които описват редица явления в нелинейната оптика, физика на плазмата, хидродинамиката и др. Специално внимание се обръща на солитонните решения на тези уравнения. Подробно се описват N-солитонните взаимодействия и асимптотичното поведение на N-солитонните последователности, както за нелинейното уравнение на Шрьодингер, така и за неговите пертурбирани варианти. Курсът предполага основни знания по теория на обикновените диференциални уравнения, теория на аналитичните функции и теория на разсейването.

Тема 2.1.3. УВОД В СТОХАСТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ

INTRODUCTION IN STOCHASTIC PROCESSES

Лектор:

Проф. дфн Бойка Анева

Prof. Dr Boyka Aneva

Тел. 02979 5649

E-mail: blan@inrne.bas.bg

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Многочастичните комплексни системи се срещат навсякъде в природата - в процесите на изграждане на атоми имолекули, растеж на биологични структури и динамика на популациите, в механизмите на реакция-дифузия във физиката и химията, в квантовата оптика, във финансите и пазара, в поведенито на екологични и социологични системи. Общото при тези големи ансамбли от обекти е случайното поведение, зависещо от флуктуации, които могат да предизвикват макроскопични ефекти, като например дисипативни структури. Комплексните системи се характеризират със самоорганизация, за която методите на равновесната термодинамика не са приложими. Еволюцията във времето и пространственото формиране на комплексните системи може да бъде разбрано по-добре , когато се вземат предвид стохастичните процеси. Затова теорията на стохастичните методи е особено важна за различните области на естествените науки, съвременните технологии, социалните науки, комуникационните науки.

Тема 2.1.4. СИМЕТРИИ, СУПЕРСИМЕТРИИ, ДЕФОРМИРАНИ СИМЕТРИИ

НА МОДЕЛИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВАЩИ МНОГОЧАСТИЧНИ СИСТЕМИ

SYMMETRIES, SUPERSYMMETRIES, DEFORMED SYMMETRIES OF

MODELS OF INTERACTING MANY-BODY SYSTEMS

Лектор:

Проф. дфн Бойка Анева

Prof. Dr Boyka Aneva

Тел. 02979 5649

E-mail: blan@inrne.bas.bg

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Теорията на групите и теорията на техните представяния предоставят естествен математически език и апарат за описване на симетриите в природата. И макар че математиката на теорията на групите и физиката на симетриите не са се развивали едновременно, тяхната взаимна връзка става особено явна в рамките на квантовата механика. Групово-теоретичният подход е придобил изключителна значимост във всяка област на съвременната физика: класическа физика, квантова физика, физика на твърдото тяло, ядро и елементарни частици представлявайки средство за разрешаване на физически проблеми включващи вътрешни симетрии, дискретни симетрии и пространствено-времеви симетрии.
Суперсиметрията е по-нов тип симетрия, която се развиваше активно и се утвърди през последните десетилетия. За пръв път нейните идеи се появиха в дуалните модели в теорията на разсейването, с което всъщност бяха открити суперструните и безкрайно- мерната алгебра на Вирасоро. Основно свойство на суперсиметрията е, че нейните преобразувания свързват фермиони и бозони, обекти с различен спин и статистика. По-високата симетрия в теорията на разсейването води до съкращаване на разходимости и позволява формулиране на пренормируеми модели на взаимодействие на елементарните частици. Поради тези си свойства суперсиметрията предоставя естествена схема за обединение и единно описание на всички частици и техните взаимодействия.
През последните години особено значение придобиха квантовите деформирани симетрии, основаващи се на некомутативни пространствено-времеви алгебрични структури. Възникнали от метода на обратната задача и развивани за построяване и точно решаване на квантови интегрируеми системи, тези богати математически структури намират приложение в далечни на-пръв поглед области на физиката и математиката.

Тема 2.1.5. СТРУКТУРА НА АТОМНОТО ЯДРО - ОСНОВНИ ЕФЕКТИ И ТЕОРЕТИЧНОТО ИМ ОПИСАНИЕ.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ЯДРЕНИ МЕТОДИ.

STRUCTURE OF ATOMIC NUCLEI - MAIN EFFECTS AND THEIR THEORETICAL INTERPRETATION.

EXPERIMENTAL NUCLEAR METHODS.

Лектори:

чл.-кор. Ч. Стоянов, Доц. Хр. Протохристов

Corresponding Member of BAS DSc Chavdar Stoyanov,

Assoc. Prof. Dr Hristo Protochristov

Тел. 979 5585, 979 5575

E-mail: Stoyanov@inrne.bas.bg, proto@inrne.bas.bg

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Курсът представя структурата на атомните ядра, основните ефекти и теоретичната им интерпретация, както и експерименталните ядрени методи. Описанието на основните свойства на атомните ядра включва размери на ядрата, ядрени взаимодействия, спин, магнитен диполен момент и електрически квадруполен момент, и нестабилност на ядрата по отношение на различните видове ядрено разпадане. Представени са основни ядрени модели като Капковидния, Слоестия, Фермийонния, Колективния, Оптическия и др., използвани за описание на експериментално установени ядрени свойства. Разгледани са реакции с тежки йони и неутрони, включително реакциите на ядрено делене и ядрен синтез.
Експерименталните ядрени методи се основават главно на различните видове взаимодействия на фотонното лъчение и елементарните частици с веществото. Разглеждат се методите на алфа, бета и гама спектроскопията, както и съответните детектори, като особено внимание е отделено на детектори за гама лъчение и на спектрометри на бързо-бавни съвпадения и тяхното приложение при измервания на времена на живот на възбудени ядрени състояния. Представени са съвременни многодетекторни спектрометрични системи, които позволяват комплексно определяне на квантовите характеристики на екзотични ядра и възбудени ядрени състояния. Методите за натрупване, сортиране и анализ на големи масиви от експериментални данни са разгледани заедно с подходящи числени методи и специализиран софтуер.

Annotation:

The course explains the structure of atomic nuclei, the main effects and their theoretical interpretation as well as the experimental nuclear methods. The discussion of general properties of nuclei covers nuclear sizes and nuclear force, nuclear spin, magnetic dipole moment and electric quadrupole moment, as well as, nuclear instability against various modes of decay. Nuclear models such as Fermi Gas Model, Shell Model, Liquid Drop Model, Collective Model and Optical Model are outlined to explain various experimental facts related to nuclear structure. Heavy ion reactions, including nuclear fusion, are explained.
The experimental nuclear methods are based mainly on the different kind of interactions of photons and elementary particles with matter. The methods of alpha, beta and gamma spectrometry are explained, as well as, the corresponding detectors, while special attention is given to the various types gamma ray detectors. In addition, fast-slow coincidence spectrometers and their use in nuclear lifetime measurements are discussed. Presented are modern multidetector systems, which complex determination of quantum properties of exotic nuclei and exotic nuclear states. The methods for storage, sorting and analysis of large sets of experimental data are combined with appropriate numerical methods and specialized software.

Тема 2.1.7. РАДИАЦИОННА ДОЗИМЕТРИЯ И ЛЪЧЕЗАЩИТА

RADIATION DOSIMETRY AND RADIATION PROTECTION

Лектор:

Доц. д-р Милен Г. Йовчев

Assoc. Prof. Dr Milen Iovtchev

Тел. 0888274666

E-mail: miovtchev@abv.bg

Хорариум:

22 лекционни часа и 8 лабораторни часа

Анотация:

Основни познания по дозиметрия на видовете йонизиращи лъчения. Дози-метрични величини и измерителни единици. Експериментални методи и уреди за измерване на дозата. Радиоекология, измерване на ниски активности (алфа- и бета-измервания). Радиационни норми и лъчезащита - основни принципи. Лабораторни упражнения за практическо измерване на йонизиращи лъчения, за определяне и прогнозиране на различни видове дози.

Тема 2.1.8. Квантово групова симетрия и обобщена статистика в ниски размерности

Quantum group symmetry and braid group statistics in low dimensional physics

Лектор:

Проф. Людмил Хаджииванов

Prof. L.Hadjiivanov

Тел. 979 5643

E-mail: lhadji@inrne.bas.bg

Хорариум:

30 лекционни часа

Анотация:

В редица интересни случаи физическите явления реално протичат в (т.е., могат да бъдат моделирани чрез) пространство-време с размерност, по-ниска от обичайната (D < 4). Един от най-известните и потенциално важни за приложенията случаи е този на дробния квантов ефект на Хол, при който описанието на електронната структура на прехода се свежда до това на двумерен квантов несвиваем флуид (R.B. Laughlin, Phys. Rev. Lett. 50 (1983) 1395-1398, Нобелова награда по физика за 1998 г.). Оказва се, че статистическите свойства на съответния модел се повлияват съществено от ниската размерност: в частност, обичайната Бозе-Ферми алтернатива от пермутационен тип се заменя от възможността за по-обща статистика, описваща се с представяния на (безкрайната) група на плитките. Същевременно вместо типичната вътрешна (калибровъчна) симетрия, описвана чрез представянията на компактна група, възникват симетрии от квантово-групов характер. Задачата на предложения курс е да направи самосъгласувано съвременно въведение в математическите структури, необходими за описанието на описаните явления, и техните свойства.

Тема 2.1.9. Двумерни конформни теории на полето

Two dimensional conformal field theory

Лектор:

проф. дфн Валентина Петкова

V.Petkova

Тел. 979 5636

E-mail: petkova@inrne.bas.bg

Хорариум:

30 лекционни часа

Анотация:

Понятията и методите на квантовите 2-мерни конформни теории намират приложение в теория на струните, в статистическата физика, в модели на квантови компютри, а напоследък и в 4-мерни суперсиметрични калибровъчни теории
Основно съдържание на лекциите:
Бекрайномерни алгебри на Ли и техните представяния (алгебра на Вирасоро, афинни лагебри на Ли). Полеви реализации, правила на сливане. Основни модели, кулонов газ, вертексни оператори. Разложения на операторни произведения, корелатори и представяния на групата на плитките, локалност. Модели на Вес-Зумино-Новиков-Уиттен, уравнения на Книжник-Замолодчиков. Характери, модулярна инвариантност и модулярни инварианти. Теории с граници, топологични дефекти. Приложения към затворени и отворени струни. Квантова теория на Лиувил и приложения.
Курсът е четен през 2009 г на студенти, дипломанти и докторанти в Университета в Гьотинген, Германия

Тема 2.1.10. ЛИ (КВАНТОВИ) (СУПЕР) АЛГЕБРИ, КЛАСИФИКАЦИЯ И ПРЕДСТАВЯНИЯ

LIE (QUANTUM) (SUPER) ALGEBRAS, CLASSIFICTION AND REPRESENTATIONS

Лектор:

Проф. дфн Владимир К. Добрев

Prof. DSc Vladimir Dobrev

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Лекциите целят да представят на най-съвременно равнище основния материал за структурата, класификацията и представянията на полупрости Ли алгебри и афинни Кац-Муди алгебри, на техните q-деформации (квантови групи), реални форми и суперсиметрични разширения, с оглед на приложението на този материал към най-актуалните задачи на теорията на елементарните частици и на математичната физика. Курсът е подходящ за физици-теоретици и за математици, интересуващи се от приложения към физиката. Не се изисква предварително познаване на теорията на алгебрите на Ли. Могат да се получават консултации и по въпроси свързани с тематиката на курса, но не включени при настоящето четене. По време на четенето на курса могат да се поставят задачи за оригинални научни разработки.

Тема 2.1.11. Методите на неутронно разсейване като следство за

изследване на структурата и динамиката на кондензираната материия

Neutron scattering methods as a tool for investigation

of condensed matter structure and dynamics

Лектор:

проф. дфн Кирил Крежов

K.Krejov

Тел. 979 5543

E-mail: krezhov@inrne.bas.bg

Хорариум:

22 лекционни часа

Анотация:

Ядрените методи основани на неутронното разсейване са добре установени неразрушителни методи, с доказана висока ефективност при решаването на сложни структурни проблеми в кондензираната материя. Те се възползват от уникалните свойства на неутрона, които го правят изключително гъвкава сонда в химията, физиката и биологията. В курса лекции основно място заема неутронната дифракция. Неутроните проникват през много материали, техника и могат да бъдат използвани за изследване на образци поместени в криостати, пещи и сложни апаратури, съчетаващи високо налягане и високи температури. Неутроните различават водород и леки атоми в присъствието на тежки атоми, може да открият изотопно заместване, да разграничат съседни елементи в периодичната таблица и са силно чувствителни към магнетизма. Ние даваме примери от последните приложения на неутронна дифракция като се набляга на теорията и експеримента в областта на нанонауката и магнетизма.

Тема 2.1.12. ЯДРЕНА ЕЛЕКТРОНИКА

NUCLEAR ELEKTRONICS

This course may also be held in English, upon request

Лектор:

Проф. дфн Иван Ванков

Prof. DSc Ivan Vankov

Тел. 02 979 5589, 02 875 6069

E-mail: ivankov@inrne.bas.bg

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Предназначението на този курс е докторантите да разширят и задълбочат познанията си в областта на експерименталната техника, прилагана при ядрените изследвания. За целта най-напред в него се изучават основните свойства на йонизиращите лъчения и най-характерните им взаимодействия с веществата, през които преминават. По-нататък са описани най-широко разпространените детектори на тези лъчения. Втората част на курса е посветена на основните видове електронни устройства, предназначени за измерване на основните параметри на йонизиращите лъчения – плътност на потока, енергия и др. Разгледани са както основните електронни устройства, с които се изграждат ядрените уреди – усилватели, дискриминатори и регистратори на сигналите от детекторите, така и най-характерните комплексни измерителни уреди – радиометри, дозиметри и спектрометри. Накрая са дадени накратко принципите на изграждане на магистрално-модулните измерителни системи и са описани най-характерните от тях – КАМАК и VME.

Annotation:

This course is destined to enlarge the knowledges of the PhD students in the area of the experimental technic used in nuclear researches. First of all the basic parameters of the ionizing radiations as well as their interactions with the matter will be studied. Further, the most frequently used radiation detectors will be described. The second part of the course is devoted to the basic electronic devices used for measuring the most important parameters of the radiations as flux density, energy and others. Their basic electronics blocks as amplifiers, discriminators, race meters, pulse counters an so on will be described and analyzed as well as the complex apparatus as radiometers, dosemeters and spectrometers. The last part of the lectures will consider the structure and principle of operation of the so called bus-module system like CAMAC, VME and FASTBUS., used in big particle physics experiments.

Тема 2.1.13. ОСНОВИ НА РАДИОЕКОЛОГИЯТА

BASIS OF RADIOECOLOGY

Лектор:

Проф. дхн Александър С. Стрезов

Prof. DSc Alexander Strezov

Тел. 979 5494, 0899257077

E-mail: astrezov@abv.bg

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Курсът е предназначен за докторанти и магистри по научната специалност 4.2. Химически науки - "Радиоекология"
Радиоекологията е съвременната наука, занимаваща се с поведението на радионуклидите в околната среда. Изследването на морските екосистеми, биоразнообразието и взаимодействието с флората и фауната, включително надеждната оценка на въздействеието на радионуклидите и тежките метали върху почви, дънни утайки и водорасли е основна задача при изучаване на риска от замърсяване на околната среда и ефектите върху хората. Създаване на данни, бази за дългосрочно управление на околната среда от замърсяване е основна цел и оценка на екологичното въздействие на човешките дейности и управление на устойчива околна среда в крайбрежната зона и континенталния шелф. Замърсяването на морските екосистеми от нуклиди и тежки метали е било проблем в световен мащаб през последните десетилетия.

Annotation:

Radioecology is a modern science dealing with the behavior of radionuclides in the environment. The studies of marine ecosystems, biodiversity and biota interactions, including reliable evaluation of radionuclide and heavy metal impact on soils, sediments and algae is a major task in studying the risk of environmental pollution and effects on humans. Creation of data bases for long term environmental management of pollution; evaluation of ecological impact of human activities and management of sustainable environment – coastal zone and continental shelf, including assessment and forecasting techniques, is needed to understand the impacts of various activities on ecosystems, to contribute to protect the ecosystems from pollution and to develop long-term models for management of the coastal zone.
The pollution of marine ecosystems by nuclides and heavy metals has been a world-wide problem in the last decades.

Тема 2.1.14. КВАНТОВА ИНФОРМАТИКА

QUANTUM INFORMATICS

Лектори:

доц. д-р Лъчезар Георгиев

Assoc. Prof. Dr Lachezar Georgiev

Моб. 0888 61 52 12

доц. д-р Николай М. Николов

Assoc. Prof. Dr Nikolay M. Nikolov

Моб. 0889 07 51 94

E-mail: nikolov.qft@gmail.com

Хорариум:

45 учебни часа

Анотация:

Квантовата информатика е съвременно изследователско направление, съчетаващо резултати от много области: квантова механика, квантова и класическа статистика, теория на информацията, теория на алгоритмите и други. В предлагания курс ще се обърне основно внимание върху физическите принципи на квантовата теория, определящи приложенията в квантовата информатика. Ще се въведе универсална алгебрична формулировка на квантовата статистика, в която класическата статистика е частен случай. Ще бъдат формулирани законите за съставни квантови статистически системи и понятието за квантово сплитане, и неравенства на Бел. В рамките на развития формализъм ще се проследи връзката с теория на информацията и теория на алгоритмите, и ще се въведе понятието за квантов алгоритъм. Ще бъдат разгледани и приложенията на квантовите закони в сферата на квантовите комуникации, и квантовата криптография. Предполага се, че слушателите имат базисна подготовка от курсовете по математически анализ и алгебра. Курсът е структуриран така, че да е достъпен, както за студенти от математически специалности без предварителна специална подготовка по квантова физика, така и за физици, на които ще бъде представен нов поглед върху квантовата теория, съобразен с информационните приложения.

Annotation:

Quantum Informatics is a modern research field, combining results from many fields: Quantum Mechanics, Quantum and Classical Statistics, Information Theory, Theory of Algorithms and others. The proposed course will focus on the physical principles of Quantum Theory that determine the applications in Quantum Informatics. A universal algebraic formulation of quantum statistics will be introduced, in which classical statistics is a special case. The laws of composite quantum statistical systems and the concept of quantum entanglement and Bell's inequalities will be formulated. Within the framework of the developed formalism, the connection with Information Theory and Theory of Algorithms will be traced and the concept of quantum algorithm will be introduced. The applications of quantum laws in the field of Quantum Communications and Quantum Cryptography will be considered. It is assumed that the students have basic knowledge in Mathematical Analysis and Algebra. The course is structured so that it is accessible both to students of mathematical specialties without prior knowledge in Quantum Physics, and to physicists to whom it will be presented a new look at Quantum Theory in accordance with information applications.

Тема 2.1.15. КВАНТОВА ТЕОРИЯ НА ПОЛЕТО

QUANTUM FIELD THEORY

Лектор:

доц. д-р Николай М. Николов

Assoc. Prof. Dr Nikolay M. Nikolov

Моб. 0889 07 51 94

E-mail: nikolov.qft@gmail.com

Хорариум:

45 учебни часа

Анотация:

Курсът цели да въведе студентите в една от най-модерните и фундаментални области на съвременната физика и свързаните с нея математически понятия. Квантовата теория на полето е все още математически незавършена теория. Нещо повече, като един от проблемите «милениум» редом с хипотезата на Риман е поставена и задачата за пълното математическо построяване на един от основните модели на квантовата теория на полето: неабелеви полета на Янг и Милс. Същевременно, квантовата теория на полето е една от математически най-богатите области във физиката и е генератор на много идеи в съвременната математика. Курсът не предполага предварителни познания от физиката или механиката. Ще бъдат въведени главните феноменологични основи на квантовата теория на полето. Ще бъде развит апарата на теория на пертурбациите в теория на разсейването. Ще бъде изложен формализма на пространство на Фок и вторичното квантуване. Навсякъде където е възможно ще бъдат привеждани точни математически формулировки. Поради голямото разнообразие на използваните математически методи не всички резултати ще е възможно да бъдат доказвани, но една от главните цели на курса е да се дадат точни препратки на студентите към използваните математически дисциплини. Предполага се, че слушателите имат базисна подготовка от курсовете по математически анализ и алгебра. Курсът е структуриран така, че да е достъпен, както за студенти от математически специалности без предварителна специална подготовка по квантова физика, така и за физици, на които ще бъде представено точно математическо изложение на физичните принципи.

Annotation:

The course aims to make an introduction to one of the most modern and fundamental areas of contemporary physics and related mathematical concepts. Quantum Field Theory is still a mathematically incomplete theory. Moreover, as one of the "millennium problems", along with Riemann's hypothesis, the task of the complete mathematical construction of one of the basic models of Quantum Field Theory is the non-Abelian Yang-Mills Theory. At the same time, the Quantum Field Theory is one of the mathematically richest fields in physics and is the generator of many ideas in modern mathematics. This course does not require prior knowledge of physics or mechanics. The main phenomenological foundations of Quantum Field Theory will be introduced. The formalism of perturbation theory is scattering theory will be developed. Fock's space formalism and second quantization will be presented. Exact mathematical formulations will be given wherever it is possible. Due to the great variety of mathematical methods used, not all results will be possible to prove, but one of the main purposes of the course is to give students accurate references to the mathematical disciplines that are used. It is assumed that the students have basic knowledge in the courses in Mathematical Analysis and Algebra. The course is structured so that it is accessible both to students of mathematical specialties without prior knowledge in Quantum Physics, and to physicists to whom it will be presented an accurate mathematical formulation of the physical principles.

Тема 2.1.16. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА РАДИОХИМИЯТА

BASIC PRINCIPLES OF RADIOCHEMISTRY

Лектор:

Проф. дхн Александър С. Стрезов

Prof. DSc Alexander Strezov

Тел. +359 2 979 5494, Моб. 0883705270

E-mail: astrezov@abv.bg

Хорариум:

30 учебни часа

Курсът е предназначен за докторанти и магистри по научната специалност 04.02. "Радиохимия"

Анотация:

Радиохимията е наука, занимаваща се със свойствата на радионуклидите, начините на тяхното получаване и приложение в науката и индустрията. Получаването на данни за свойствата на радионуклидите и тяхното приложение като съвременни препарати в медицината са едни от най-важните дейности в ядрената област в световен мащаб през последните десетилетия. Познанията в тази престижна област от ядрената наука са от особена важност за прилагане на методи за изследване на важни свойства на радионуклидите в ядрената химия, ядрената медицина и ядрената индустрия.

Annotation:

Radiochemistry is a science dealing with the properties of radionuclides, methods of their production and applications in science and industry. The determination of data for radioisotopes, obtaining and application of modern radiopharmaceuticals in medicine is one of the most modern aspects of nuclear science in the last decades. The knowledge in this prestigious field of the nuclear science is very important for implementation of techniques, needed to determine the essential properties of radionuclides for applying in nuclear chemistry, nuclear medicine and nuclear industry.

Конспект, литература:


Тема 2.1.17. РАДИАЦИОННИ ИЗМЕРВАНИЯ

RADIATION MEASUREMENT

Лектор:

Доц. д-р Михаил А. Михайлов

Assoc. Prof. Mikhail A. Mikhailov, Ph.D.

Тел. +359 2 879 5619

E-mail: mikhailov@inrne.bas.bg

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Курсът е посветен на основните възможности, ограничения и източници на грешки при различни радиационни измервания. Обърнато е внимание на физическите принципи на регистрация и източници на шум при различни детектори. Очаква се курсът да е полезен за докторанти както по експериментални, така и по теорeтични специалности.

Annotation:

The course is devoted to the basic traits, limitations, and error sources in different radiation measurements. Attention is paid to physical principles of registration and noise sources for different detectors. The course is expected to be useful to Ph.D. students working in both experimental and theoretical fields.

Тема 2.1.18. ТЕОРИЯ НА ЯДРЕНИТЕ РЕАКЦИИ

THEORY OF NUCLEAR REACTIONS

Лектор:

Доц. д-р Митко К. Гайдаров

Assoc. Prof. Dr Mitko Gaidarov

Тел. +359 2 979 5553, Моб. 0888414493

E-mail: gaidarov@inrne.bas.bg

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

В курса "Теория на ядрените реакции" са поставени няколко цели. Първо, продължава и получава определена завършеност обучението по квантова теория на разсейване и реакции, започнато в основния курс по "Квантова механика". Втората цел на курса е да запознае докторантите с основните теоретични подходи прилагани в теорията на разсейване и ядрени реакции за изучаване на: а) структурата на атомните ядра и б) механизмите на ядрените реакции. Разглеждат се подробно електромагнитните взаимодействия на заредени частици с ядра, модела на съставно ядро, излага се актуална версия на обобщения оптичен потенциал. В курса е отделено място също на теорията на преките ядрени реакции с избиване на нуклон от атомното ядро и на теорията на многочастичното дифракционно разсейване (теория на Глаубер-Ситенко). Трета основна цел на курса е да се покажат съвременните възможности за изучаване на ефектите на нуклон-нуклонните корелации, които не се отчитат в приближението на средното поле и се дължат на остатъчното нуклон-нуклонно взаимодействие. В курса това се прави на основата на широк кръг от теоретични и експериментални изследвания на еластично, квазиеластично и дълбоконееластично разсейване на електрони от ядра, на фотоядрени реакции и нуклон-ядрени взаимодействия при междинни енергии.

Annotation:

There are several goals of the course "Theory of nuclear reactions". First, the PhD students continue and finalize their study on quantum scattering theory started in the main course on quantum mechanics. The second goal of the course aims to introduce the PhD students with the basic theoretical approaches applied in the scattering and nuclear reactions theory to study i) the nuclear structure and ii) the nuclear reactions mechanisms. A detailed consideration of the electromagnetic interactions of charge particles with nuclei and the model of compound nucleus is suggested. A contemporary version of the generalized optical potential is explained. In this course a particular attention is paid on the theory of direct nuclear reactions with nucleon knockout and the theory of multiple diffraction scattering (Glauber-Sitenko theory). The third main goal of the course is to show the new possibilities of studying the effects of the nucleon-nucleon correlations that are not taken into account in the mean-field approximation and are due to the residual nucleon-nucleon interaction. This is implemented in the course on the base of a broad theoretical and experimental research of elastic, quasi-elastic and deep inelastic electron scattering off nuclei, photonuclear reactions and nucleon-nucleus interactions at intermediate energies.

 


2.2. - ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ (ИЕЕС)

София 1113, ул. "Акад. Г. Бончев" бл. 10


Тема 2.2.1. ЕЛЕКТРОХИМИЧНА ИМПЕДАНСНА СПЕКТРОСКОПИЯ –

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ И МОДЕРНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ

ELECTROCHEMICAL IMPEDANCE SPECTROSCOPY –

THEOTERICAL BASIS AND ADVANCED METHODS FOR ANALYSIS

Лектори:

Ръководител на курса:

Проф. дхн Дария Владикова

Prof. Dr. Daria Vladikova

Тел. (02) 979 27 65; 0884 202 150

E-mail: d.vladikova@iees.bas.bg; d.vladikova@bas.bg

Хорариум:

30 часа лекции; 5 часа семинарни упражнения

Анотация:

Курсът е предназначен както за докторанти, така и за следдокторска специализация. Като се има предвид широкият спектър от научни области в които се прилага електрохимичният импеданс, придназначението на курса излиза извън класическата електрохимична зона за обучение. Той може да бъде полезен за повишаване квалификацията на специализанти от дисциплини като: химия на твърдото тяло, материалознание, електрокерамични материали, полупроводници, енергийни системи (батерии, горивни елементи) и др. Част от материала е представена като електронен курс в електронната страница на Centre of Excellence POEMES към Института.
Курсът е разделен на две части.
Част І въвежда в науката и в техниката на електрохимичната импедансна спектроскопия. Разглежда се принципът на електрохимичната импедансна спектроскопия. Въвеждат се основни дефиниции и номенклатура, електрични и електрохимични елементи, базови кинетични модели и методи за тяхната идентификация.
Част ІІ запознава с метода на Диференциалния импедансен анализ (ДИА) - един иновационен подход за анализ на импедансни данни, създаден в ИЕЕС, който значително повишава информационния потенциал на импедансната спектоскопия. В курса са включени примери за приложението на ДИА върху моделни и реални обекти.
При интерес в тази част на курса може да се подберат допълнително обекти свързани с тематиката на курсистите.

Тема 2.2.2. ХИМИЧНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ТОК

CHEMICAL POWER SOURCES

Лектор:

Проф. д-р Антон Момчилов

Prof. Anton Momchilov, PhD

Тел. 02 979 2734, 0886 899 433

E-mail: a.momchilov@iees.bas.bg

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Курсът "Електрохимични източници на ток", предложен на ЦО към БАН, е предназначен за обучение на докторанти по специалности ЕЛЕКТРОХИМИЯ (01.05.14) и ФИЗИКОХИМИЯ (01.05.05) за образователно-научната степен ДОКТОР.
Задачата на курса "Електрохимични източници на ток" е да въведе студентите в теоретичните основи на най-използваемите електрохимични системи (ЕХС), базираните на тях на химичните източници на ток (ХИТ) с класически технологии за производството, както и практическото приложение на различните видове ХИТ. В курса е включено изучаването на основни ЕХС и базираните на тях на ХИТ като сухи и алкални цинк-мананодиоксидни елементи, цинк-сребърнооксидни елементи, горивни елементи, литиеви елементи, алкални акумулатори, оловен акумулатор. Основното предназначение на курса е да даде базови познания на докторантите в областта на електрохимичните източници на ток.

 


2.3. - ИНСТИТУТ ПО ИНЖЕНЕРНА ХИМИЯ - АСЗ

София 1113, ул. "Акад. Г. Бончев" бл. 103


Тема 2.3.1. ТЕХНОЛОГИЧНИ ОСНОВИ НА БИОКОНВЕРСИЯТА

TECHNOLOGICAL BASES OF BIOCONVERTION

Лектор:

проф. дтн Венко Николаев Бешков

Prof. Venko BESCHKOV, D.Sc., Inst. Chem. Engineering

Тел. (+359 2)898447721

E-mail: vbeschkov@yahoo.com

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Целта на курса е да подготви студентите по основните процеси в биотехнологичните производства, тяхното мащабиране и водене в промишлени условия.
В учебния материал са включени елементи от кинетиката на ензимните реакции, на микробиалните процеси на растеж и продуциране на метаболити, както и от теорията на химичните и биохимични реактори. Разгледани са различните конструкции на биохимичните реактори според тяхното предназначение
Отделено е място и за критериите за извършване на прехода на ферментационните процеси от лабораторен към промишлен мащаб, както и на основните методи за измерване на параметрите на процесите (физични, химични и биохимични).
В края на курса се разглеждат основните принципи и процеси на след-ферментационна преработка (извличането на продуктите от ферментационната среда).
Учебният материал се основава както на ензимната катализа и кинетиката на микробните процеси, така и на апарата на инженерната химия – хидродинамика, топло- и масопренасяне, теория на химичните реактори и пр.

Тема 2.3.8. ВЪЗОБНОВЯЕМИ ПРОМИШЛЕНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СУРОВИНИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ И ХИМИКАЛИ

RENEWABLE INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL FEEDSTOCKS FOR CHEMICALS AND ENERGY PRODUCTION

Лектор:

проф. д-р Драгомир Янков

Prof. Dragomir Yankov

Тел. (+359 2) 870 20 88; 0898458580

E-mail: yanpe@bas.bg, dsyankov@iche.bas.bg

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Курсът е предназначен основно за докторанти, но може да бъде полезен за студенти и всички, които се интересуват от съвременното развитие на зелените технологии за получаване на енергия и химикали.
В материала са систематизирани и класифицирани основните възобновяеми индустриални и агро-отпадъци с потенциална употреба за целта, както и начините на предварителна подготовка. Разгледани са методите за получаване на биодизел, биоетанол, биоводород, метан и различни разтворители и химикали. Особено внимание е обърнато на методите за изолиране и пречистване на продуктите. Подчертана е ролята на инженерната химия при реализирането и оптимизирането на промишлените процеси за получаване на енергия и химикали.
За успешното усвояване на учебния материал са необходими основни познания по процеси и апарати в химичната технология, както и на ензимната катализа и кинетиката на микробните процеси.

Аnnotation:

The course is designed primarily for doctoral students, but can be useful for students and anyone interested in the recent development of green technologies for energy and chemicals.
The material systematizes and classifies the main renewable industrial and agro-wastes with potential use for this purpose, as well as the methods of pretreatment of feedstocks. The methods for obtaining biodiesel, bioethanol, biohydrogen, methane, and various solvents and chemicals are considered. Particular attention is paid to the methods for isolation and purification of the products. The role of chemical engineering in the implementation and optimization of industrial processes for energy and chemicals is emphasized.
For the successful mastering of the study material, basic knowledge of unit operations in chemical technology, as well as enzymatic catalysis and kinetics of microbial processes is required.

 


2.4. - ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ

И НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ - АСЗ

София 1784, бул."Цариградско шосе" 72


Тема 2.4.1 НАНОТЕХНОЛОГИИ. РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ.

NANOTECHNOLOGIES. ADVANCE AND PERSPECTIVES

Лектор:

Доц. Никола Копринаров

Assoc. Prof. Nikola Koprinarov

Тел. 778448

E-mail: koprin@phys.bas.bg

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Разглежданият материал е подходящ за докторанти в областта на физическите и химическите науки, за специалисти, занимаващи се със синтез на нови вещества, изследване и внедряване на нови материали, създаване на сензори и прибори на нови принципи. Особено внимание е обърнато на нетрадиционните начини на мислене и произлезлите от тях техничеки решения. Разгледани са причините, довели до идеята за развитие на нанотехнологиите, етапите и степента на развитие на новите нанотехнологични направления, поставените цели и възможните области на приложението им. Дискутирани са въпросите, свързани с опасностите, които могат да възникнат от развитието на това ново направление. Разглежданите теми не са застъпени в образователните програми на средните и висшите учебни заведения и с този курс се цели да се представят най-новите постижения в тази област.
Поради това, че нанотехнологиите са пряко свързани с чистите научни изследвания, космическите изследвания, медицината, отбраната, образованието, здравеопазването и т.н. и са в състояние да доведат до решителен напредък във всички тези области, те са залегнали като щедро финансиран държавен приоритет във всички, водещи в научната област, държави. В разработените по този повод програми, голямо внимание е отделено на въглерода и уникалните свойства на наноструктурите, които той изгражда. Вече е доказано, че въглеродните структури, са с висока стабилност, превъзходни механически качества, химическа устойчивост, могат да придобиват проводимост като тази, типична за изолаторите, проводниците, полупроводниците и свръхпроводниците, от тях могат да се създават нови видове материали, високоефективни абсорбери, катализатори, наномеханични прибори, нова свръхминиатюрна електроника и т.н. В предложения курс те са застъпени в малко по-разишрен обем.

Тема 2.4.2. ФОТОЕЛЕКТРИЧНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГИЯ

PHOTOVOLTAIC CONVERSION OF SOLAR ENERGY

Лектор:

Проф. д-р Петко Витанов

Prof. Petko Vitanov

Тел. 8754016, 778448

E-mail: vitanov@phys.bas.bg

Хорариум:

26 учебни часа

Анотация:

Фотоелектричното преобразуване на слънчевата енергия е една от основните технологии за използване на слънчевата енергия. Предлаганият курс има за цел да запознае специалисти от природните и техническите науки с принципа на работа, конструкция и технологии на слънчевите фотоелементи. Като естествено техническо развитие се разглеждат фотоелектрични модули и слънчеви генератори. Слушателите ще бъдат запознати с методите за добив на електрическа енергия чрез фотоелектрично преобразуване на слънчевата светлина. Курсът завършва с технико-икономическа оценка на тази технология за производство на електрическа енергия.

Annotation:

Photovoltaic conversion of solar energy is one of the key technologies for the utilization of solar energy. The course aims to familiarize experts from the natural sciences and engineering with the principles of operation, design and technology of solar cells. Photovoltaic modules and solar generators are considered as a technical development. PhD students will become familiar with the methods for electric energy generation through photovoltaic conversion of the sunlight. The course ends with knowledge for the feasibility of this technology for electricity production.

Тема 2.4.3. ПОЛУПРОВОДНИКОВИ ПРИБОРИ И ТЕХНОЛОГИИ

SEMICONDUCTOR DEVICES AND TECHNOLOGIES

Лектори:

Проф. д-р Петко Витанов

Prof. Petko Vitanov

Тел. 8754016, 778448

E-mail: vitanov@phys.bas.bg

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Полупроводниковите прибори са в основата на техническата революция през последните 20 години. Предлаганият курс дава основни познания за физическите принципи и технологична реализация на полупроводникови прибори и схеми използвани в телекомуникационната и компютерна индустрия като включва и най-важните прибори използвани в съвременното електронното инжинерство. Курсът дискутира както структурата, поведението и работните характеристики на полупроводниковите прибори - базови елементи за ИС, така и основните технологични процеси и технологичната последователност за реализирането им. Курсът е подходящ за докторанти и специалисти работещи в областта на създаване на нови прибори и микроелектромеханични (МЕМS) системи.
Разглежданите теми не са застъпени в образователните програми на ВУЗ и с този курс е цели да се допълни информацията в тази област.

Annotation:

Semiconductor industry is the fundamental of the technical revolution in the past 30 years. The course includes basic knowledge of physical principles and technologies of semiconductor devices and integrated circuits used in telecommunications and computer industry. The necessary background assumed is an introductory understanding of solid state physics and semiconductor physics. The course is suitable for students and specialists working in the field of new materials in electronics and advance semiconductor devices.

Тема 2.4.5. ОРГАНИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ФОТОЕЛЕМЕНТИ

ORGANIC SOLAR CELLS

Лектор:

доц. д-р Марушка Сендова

Associate Professor Marushka Sendova, PhD

Тел. +359 2 979 5951

E-mail: marushka@phys.bas.bg

Хорариум:

30 часа

Анотация:

Курсът представя на докторантите един клас слънчеви фотоелементи, който е обект на голям интерес през последните години и се смята за една от технологиите на бъдещето в областта на слънчевата енергия. Ще бъдат разгледани основните принципи на действие на тези прибори и те ще бъдат сравнени с по-широко известните и разпространени типове слънчеви клетки. Ще се спрем на материалите и технологиите за получаването им. След това вниманието ще се фокусира върху на методите за измерване и характеризиране на различните функционални слоеве и на прибора като цяло. Моделирането както на микро така и на макро ниво на фотоволтаичните прибори е от основно значение за развитието на тези технологии и затова част от курса е посветен на запознаването с този аспект на изследванията. Най-накрая се разглеждат преимуществата на тази технология и нейните проблеми както и перспективните приложения и бъдещото развитие. Курсът е подходящ за всички докторанти с образование по физика, химия и технически науки, които се интересуват от технологиите за преобразуване на слънчевата енергия.

Summary:

The course introduces the students to a class of solar cells which has been the subject of much interest in recent years and is supposed to be one of the renewable technologies of the future. The main principles of operation of these devices will be discussed and compared to those of better known and established types of solar cells. The materials and technologies for their deposition will be covered in some detail. Next, attention will be focused on the methods of measurement and characterization of the different functional layers and the devices as a whole. Multiscale modelling of photovoltaic devices is of primary importance for the advancement of this technology so a part of the course is devoted to getting acquainted with that aspect of solar cell research. Finally, the advantages of the technology and its problems will be discussed as well as the most prospective applications and future developments. The course is directed to all students with a background in physics, chemistry or technical sciences interested in solar energy conversion technologies.